در صورتی که دانش آموز هستید پایه تحصیلی خود را ذکر کنید
لطفا نام مدرسه محل تحصیل قبلی خود را وارد بفرمایید
معدل سال تحصیلی نهم را وارد بفرمایید
کدام منطقه از مناطق 22 گانه شهرداری زندگی میکنید
شماره تماس یکی از والدین خود را وارد بفرمایید