حضور اساتید برجسته در حوزه فراگیری زبان انگلیسی

 دکتر کلهری

مدیریت مرکز زبانهای خارجه

 دکتر کبیری

مدرس بین المللی زبان انگلیسی

حضور پرشور هنرجویان هنرستان به همراه خانواده در همایش

حضورآقای دکتر رفیعیان در حوزه روانشناسی و هدایت تحصیلی

تقدیر از هنرجویان برتر

تقدیر از زحمات آقای علی نژاد توسط هنرستان فناوری مالی