حضور اولیاء دانش آموزان در محل هنرستان

سخنرانی جناب آقای دکتر غلامرضایی مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره

سخنرانی جناب آقای مافی

سخنرانی جناب آقای دهقان

حضور اعضای محترم شورای اولیاء دانش آموزان

سخنرانی ریئس محترم شورا

سخنرانی جناب آقای لک