برگزاری جلسه های مشاوره و ثبت نام در هنرستان

در هنرستان برای متقاضیان ثبت نام در رشته حسابداری و کامپیوتر جلسات مشاوره با حضور جناب آقای لک برگزار میشود تا اولیا و دانش آموزان محترم با روند تحصیلی و مزایا رشته تحصیلی خود به نحو احسن آشنا شوند.